Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Başvuru sahiplerine ve onların belirttiği ekip arkadaşlarına ait elde ettiğimiz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği/BPW Ankara-TED Üniversitesi ve PERYÖN tarafından gerçekleştirilecek olan ve sonuçları 1 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak olan “Cam Tavanları Aşıp Yükseliyoruz, Eşitliği Kucaklıyoruz-Vakalarla Proje Yarışması “ nda yarışmacıların başvurularının alınması, yarışacak kişilerin ve projelerin belirlenmesi, tarafınızla olan hukuki ilişkinin kurulması , yarışmanın ifası için, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde ve KVK Kurulu tarafından alınan tedbirler alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; tarafımıza fiziki olarak gönderdiğiniz ve web sayfamızdan başvuru formunu doldurmak yoluyla gönderdiğiniz yazılı bildirimler ile, sizden gelen sözlü bildirimler yolu ile, web sitemize tarafınızca girişi yapılan bilgiler ile, gönderdiğiniz e-postalar vasıtalarıyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz; sizin ve sizin beyan ettiğiniz ekip arkadaşlarınızın isim , soy ad, doğum tarihi, telefon, e-posta bilgilerinizi, eğitim bilginizi ifade etmektedir ve bu bilgiler yarışmanın tertibi için dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni” nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, yarışma aday başvurularının alınması, başvuruların ve aday projenizin değerlendirilmesi ve yarışmanın tatbiki ve neticelendirilmesi, yarışma süreçleri ile ilgili ilan, duruyu ve bildirimlerin yapılması, süreçle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, tarafınızla iletişim kurabilmek, dijital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla; yarışma paydaş ve iştirakçilerimize, jüri üyelerine, KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla ; yasal, hukuki gereklilik, meşru menfaat halinde ve yasal gereklilik halinde çalışmakta olduğumuz avukat, mali müşavire, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, yasal gereklilik hallerinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin işlenmesine vereceğiniz rızayı geri alma, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için;

Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Ankara/BPW Kulubü ” (İletişim Adresi: Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sokak No:7/9 Çankaya-Ankara) yazılı başvurunuzu bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iletmek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. “ Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği-Ankara BPW Kulubü ” talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara” adresine de yazılı olarak iletebilir yahut www.kvkk.gov.tr adresine online başvurarak iletebilirsiniz.

Başvuru formuna web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz yahut talep halinde tarafımızdan temin edebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde , açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış olunan kişisel verilerinizi işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimizin için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİ GÜVENLİĞİ

” KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, djital, teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam